د افغانستان طبي شورا سرپرست رئیس پیغام
د پیغام متن
 

ډاکټر ګل محمد عثمان

د افغانستان طبي شورا سرپرست رئیس

تازه خبرونه

کارموندنه

داوطلبی

هدفونه