د افغانستان طبي شورا کاري شریکان

  1. د لوړو زده کړو وزارت
  2. د عامې روغتیا وزارت
  3. د روغتیا نړیوال سازمان
  4. د ازموینو ملی اداره
  5. د کورنیو چارو وزارت
  6. د عدلیې وزارت
  7. د امیرالمؤمنین د فرمانونو څخه د څارنې ریاست
  8. د نرسانو، قابله ګانو، درمل پلورونکو شورا
  9. د خصوصي پوهنتونونو اتحادیه

د روغتیا نړیوال سازمان

د عامې روغتیا وزارت

د ولوړو زده کړو وزارت