د کوچني اختر په مناسبت د افغانستان طبی شورا لوي رئیس ډاکټر ګل محمد عثمان د مبارکي پیغام!

د کوچني اختر په مناسبت د افغانستان طبی شورا لوي رئیس ډاکټر ګل محمد عثمان د مبارکي پیغام!