د افغانستان طبي شورا په اړه :

د افغانستان طبي  شورا  لومړی ځل په کال ۱۰/۰۲/۱۳۹۳ د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د فرمان په اساس تاسیس شوه. چې ورسته له هغه په  ۱۳۹۷کال کې یاده شورا په قانوني ډول د یو خپلواک  بنسټ په توګه د ولسي جرګې له لوري تصویب او د لومړۍ ګڼې ضمیمې پر بنسټ طبي قانون صادر شوی چې ؛د افغانستان طبي شورا تاسیس ؛ مسولیت او صلاحیتونه یي ورته ټاکلي دي او د ملي جریدې په ۱۳۱۳ ګڼه کې نشر شوی  .
د اسلامي امارت له بیا واکمنیدو وروسته، د وزیرانو شورا ۱۸ ګڼه پریکړې پر بنسټ د افغانستان طبي شورا د یو خپلواکې ادارې او د خپلواک بودیجوي واحد په توګه تصویب شوه.
د قانون له مخې د افغانستان طبي شورا فعالیتونه به د ناروغانو د مصونیت او حقونو ساتلو په برخه کې د قناعت وړ چاپیریال کې ترسره کیږي.
د افغانستان طبي شورا موخه په ټول هیواد کې د «طبي او غاښونو» ډاکټرانو لخوا چمتو شوي، طبي خدماتو کیفیت او مقرراتو معیاري کول او ښه کول دي، ترڅو ټاکل شوي معیارونه او طبي زده کړې باکیفیته  او پیاوړې کړي او همدارنګه د «طبي او غاښونو» ډاکټرانو د متخصصینو حقونو څخه ملاتړ وکړي.