ورود دوکتور

راجستر نمودن و صدور جـواز فعالیت برای دوکتوران طب و دندان اعم از دوکتوران داخلی و خارجی که در افغانستان کار مسلکی و کلینیکی می نمایند

ادامه مطلب

ورود همکار

جمله امتحانی برای سلاید شو موقتی استجمله امتحانی برای سلاید شو موقتی استجمله امتحانی برای سلاید شو موقتی استجمله امتحانی برای سلاید شو موقتی استجمله امتحانی برای سلاید شو موقتی استجمله امتحانی برای سلاید شو موقتی است

ادامه مطلب

شکایات

شورای طبی افغانستان منحیث نهاد ملی و مسلکی طبی در کشور در راستای تأمین مصؤنیت مریضان و بهبود خدمات طبی در کشور فعالیت مینماید.

ادامه مطلب

ویب سایت ما را ارزیابی کنید

جمله امتحانی برای سلاید شو موقتی استجمله امتحانی برای سلاید شو موقتی استجمله امتحانی برای سلاید شو موقتی استجمله امتحانی برای سلاید شو موقتی استجمله امتحانی برای سلاید شو موقتی استجمله امتحانی برای سلاید شو موقتی است

ادامه مطلب

آخرین خبر ها

مشاهده همه

پیام رییس اجراییه

جلسات و فعالیت ها

مشاهده همه

11 جدی 1396 --- 05:04 PM
دارالمان کابل

عنوان موقتی امتحانی جلسه شورای عالی طبی

شورای عالی طبی افغانستان در یک نگاه

معرفی

فعالیت های انجام شده توسط شورای پزشکی برای حفاظت از مردم از طریق ترویج و بهتر تضمین استانداردهای بالای رفتار حرفه ای، آموزش عالی عالی، آموزش و حفاظت از سطح صلاحیت در سراسر پزشکان ثبت شده است. شورای پزشکی اطلاعات زیادی را در اختیار دارد که بینش ارزشمندی را در مورد مشخصات پزشکان و دندانپزشکان ثبت شده برای خدمت در افغانستان ارائه می کند. داده ها و اطلاعات ارائه شده توسط پزشکان به منظور اطلاع رسانی بهتر به توسعه و تقویت مقررات پزشکی برای محافظت از مردم و بهبود پیشرفت حرفه ای درازمدت مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به این نیاز، حکم ریاست جمهوری شماره 65 در تاریخ 30 / آوریل / 2017 شورای پزشکی افغانستان (AMC) را به عنوان یک سازمان نظارتی تأسیس کرد.


ادامه مطلب

گالری تصاویر

مشاهده همه

گالری ویدیو

مشاهده همه