د افغانستان طبي شورا اساسي دندې:

د کورنیو او باندنیو طب ډاکټرانو لپاره چې په افغانستان کې مسلکي او کلینیکي دندې ترسره کوي د فعالیت جوازونو ثبت او صادرول.

د طب او غاښونو ډاکټرانو لپاره د مسلکي او چلند معیارونو رامینځته کول ،مناسب پلي کول، او ور څخه نظارت ترسره کول

د طب او غاښونو ډاکټرانو دوامداره مسلکي روزنې ته  پراختیا ورکول او تعقیب کول.

د دولتي او خصوصي لوړو زده کړو موسساتو له  فارغانو څخه دولتي ازموینه یا (EXIT EXAM)  اخیستل.

د ناروغانو، د طب او غاښونو ډاکټرانو د  حقونو او مصوونیت په اړه د عامه پوهاوي کچې لوړول.

د طبي لوړو زده کړو موسسو لپاره د لږترلږه معیارونو تثبیت او وړاندیز ، چې له مخې یې د فعالیت جواز د لوړو زده کړو وزارت لخوا صادر کیږي.

 

په هېواد کې  د  طبي لوړو زده کړو موسسو د طبي برنامو معیارونو، نصاب او تخصص له چارو څخه نظارت کول.

د دولتي  او خصوصي طبي لوړو زده کړو موسسو د اعتبار ورکولو پروسه  کې همکاري او مشوره ورکول.

قضایی چارواکو ته د راجع کولو څخه وړاندې د طبي سرغړونو او شکایاتو څېړل.

د طبي ډاکټرانو پروړاندې چې  د مسلکي معیارونو او طبي اخلاقو خلاف  عمل کوي  جزایي تصمیم نیول.

د نورو هېوادونو د طبي شوراګانو سره د ساینسي او څیړنیزو همکاریو رامینځته کول ترڅو د پوهې او معلوماتو شریکولو او تبادلې له لارې د افغان طبي ډاکټرانو نړیوال شهرت لوړ کړي او د طبي څیړنې او مطالعاتو په پیل کې همکاري وکړي.

د تحصیلاتو او طبي فعالیتونو لپاره د تقنیني اسنادو او پالیسیو او طرزالعملونو کې برخه اخیستل

د اړوندو چارواکو څخه د اړینو معلوماتو ترلاسه کول او راټولول

د طبي شورا فعالیتونو پورې اړوند طرزالعملونو او لارښودونو رامینځته کول

د احکامو او قانون سره سم د طبي شورا نورې دندې