د فعالیت جواز ازموینې(NMLE) د بورډ غونډه د افغانستان طبي شورا په مرکزي دفتر کې ترسره شوه

د فعالیت جواز ازموینې(NMLE) د بورډ غونډه د افغانستان طبي شورا په مرکزي دفتر کې ترسره شوه!