:لیدلوری

لوړې طبي زده کړې باید با کیفیته کړو او د ډاکترانو له خوا د روغتیایي خدماتو د کيفيت لوړولو سره د ناروغ خوندیتوب تضمین کړو.

ماموریت:

د طب او غاښونو ډاکټرانو لخوا چمتو شوي خدماتو کیفیت ښه کولو له لارې د ناروغانو خوندیتوب ډاډمن کول.

مهم ارزښتونه:

زموږ ارزښتونه د افغانستان طبي شورا د  فرهنګ جوړولو ترڅنګ زموږ د چلند لیدلوری جوړوي. موږ غواړو چې دا ارزښتونه په خپلو ټولو پریکړو او کړنو کې پلي کړو.

  1. د ناروغ د روغتیا خوندیتوب او مصئونیت ډاډمنول 
  2. د لوړو طبي  زده کړو د کیفیت تضمینول.
  3.  د ډاکترانو ظرفیت لوړونه، ارزونه او اعتبار ورکول.
  4.  روغتیایي سرغړونو  او شکایاتونو ته رسېدنه.
  5.  د طبابت اخلاقو پياوړتيا او د هغې څارنه.

اړینې موخې:

طبي شورا لاندې اهدافو ته رسیدو لپاره فعالیت کوي :

  1. د ناروغانو د معافیت او روغتیایي حقونو د شرایطو ډاډمن کول
  2. د کیفیت  ښه والی  معیاري کول او د طبي او غاښونو ډاکټرانو د روغتیایی خدماتو تنظیم کول
  3. په هیواد کې د طبي زده کړو د معیار په پیاوړتیا او ښه کولو کې برخه اخیستل
  4. د طبي ډاکټرانو د مسلکي حقونو ملاتړ کول.