ډاکټر ګل محمد عثمان د افغانستان طبي شورا د سرپرست رئیس په توګه معرفي شو