پیام سرپرست شورای طبی افغانستان

تامین مصونیت مریض و حمایت از حقوق اطباء از اولویت‌های کاری ماست.

 

داکتر گل محمد عثمان

سرپرست شورای طبی افغانستان

خبر تازه

کاریابی

داوطلبی

هدف ها