د طب او غاښونو ډاکټرانو آنلاین تصدیق
د افغانستان طبي شورا ډاکټرانو راجسټر د ډاډ په موخه لاندې لینک کې یې ثبت کتلی شئ.
Dmis.amc.gov.af