بورد شورای طبی افغانستان

اعضای محترم بورد شورای طبی افغانستان در ذیل تشریح داده شده است .

 • ریس عمومی شورای طبی افغانستان
 • نماینده ای از پوهنتون کابل
 • ریس دپارتمنت قانونگذاری وزارت عدلیه
 • یک نماینده از وزارت تحصیلات عالی
 • ریس صحت وزارت دفاع
 • نماینده ای از انجمن طبی
 • نماینده ای از انجمن دوکتوران دندان
 • یک نماینده از انجمن تحصیلات عالی طبی خصوصی
 • نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 • دو نماینده از وزارت صحت عامه
 • دو نماینده از پارلمان
 • دو نماینده از شورای نرسها و قابله های و فارمسیست های افغانستان.