دیدگاه:

شورای طبی به عنوان تنظیم کننده قوی ، موثر و قابل اعتماد برای داکتران طب و داکتران دندان که به خوبی تحصیلات دیده اند و از نظر اخلاقی و مصئونیت ، به نفع صحت مردم افغانستان عمل کنند.

ماموریت :

اطمینان از مصئونیت مریض از طریق بهبود و ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده توسط دوکتوران طبی  و دوکتوران دندان. و تحصیلات های ارائه شده توسط موسسات تحصیلات عالی  طبی معالجوی ودندان  است.

 

ارزش های عمده:

ارزش های ما فرهنگ شورای طبی افغانستان را شکل می دهد و باعث ایجاد نگرش و رفتار ما می شود. ما می خواهیم این ارزش ها را در تمام تصمیم گیری ها و اقدامات خود عملی بسازیم .

در تمام کارهای ما ، هدف ما این است:

  • سلامت و مصئونیت مریض را در اولویت قرارمی دهیم
  • به طور مشترک کار می نمائیم.
  • مستقل ، قابل اعتماد ، منصفانه و با احترام پیش میریم
  • شفاف و پاسخگو استیم
  • موثر و کارآمد
  • تمرکز بالای پیشرفت های دوامدار خود

اهداف کلیدی:

شورای طبی برای تحقق احداف ذیل فعالیت میکوند

  • تامین شرایط مصوونیت و حقوق صحی مریضان
  • معیار سازی ارتقاع کیفیت و تنظیم خدمات صحی دوکتوران طب و دندان
  • سهم گیری در تقویت و بهبود ستندرد تحصیلاتی طبی در کشور
  • حمایت از حقوق مسلکی دوکتوران طب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وظایف عمده شورای طبی افغانستان:

 

راجستر نمودن و صدور جواز  فعالیت برا ی دوکتروان طب داخلی و خارجی ایکه در افغانستان کار مسلکی و کلینیکی مینماید

تدوین و نظارت از تطبیق درست ستندرد ها مسلکی و سلوکی برای دوکتوران طب و دندان

زمینه سازی و  پیگیری انکشاف تعلیمات متداوم مسلکی دوکتوران طب و دندان

اخذ امتحان دولتی (EXIT EXAM) از فارغان موسسات تحصیلات عالی  و طبی  دولتی و خصوصی

ارتقاع سطح آگاهی عامه در قبال حقوق و مصوونیت مریضان و دوکتوران طب و دندان

تدوین و پیشنهاد معیار های حد اقل موسسات تحصیلات عالی طبی که به اساس آن جواز فعالیت توسط وزارت تحصیلات عالی صادر میگردد

نظارت ازتطبیق معیار ها حد اقل و نصاب تحصیلی برنامه های طبی موسسات تحصیلات عالی طبی کشور به شمول برنامه های تخصص 

همکاری و مشوره در پروسه اعتبار دهی به موسسات تحصیلات عالی طبی دولتی و خصوصی

رسیدگی به شکایات و تخلفات مسلکی طبی قبل از ارجاع آن به مراجع ادلی و قضایی

اتخاظ اقدامات مناسب تادیبی در برابر دوکتوران طب که بر خلاف معیار های مسلکی و سلوک اخلاق  طبی فعالیت میناید 

ایجاد توامیت علمی و تحقیقاتی با شورا  های طبی سایر کشور ها به منظرو تشریک و تبادله دانش و معلومات جهت بلند بوردن اعتبار بین المللی دوکتوران طب افغانستان و همکاری در راه اندازی تحققات و مطالعات طبی

سهم گیری در طرح اسناد تقنینی و پالسی ها و طرزالعمل برای تحصیلات و فعالیت های طبی

اخذ و جمع اوری معلومات ضروری از ساری مراجع ذیربط

وضع طرزالعمل ها و رهنمودها مربط به فعالیت های شورای طبی

سایر وظاریف شورای طبی مطابق احکام و قانون