اعلان کاریابی!

شورای طبی افغانستان به منظور آوردن اصلاحات، جذب کادر های مسلکی و سپردن کار به اهل آن به تعداد ۲۰ بست  رتبه چهار خویش را به رقابت آزاد می سپارد.
واجدین شرایط می‌توانند فورم های درخواستی و همچنان لوایح وظایف بست های اعلان شده را از ویب سایت شورای طبی افغانستان از تاریخ نشر اعلان الی«20/11/1401»  بدست آورده و بعد از خانه پری فورم اسناد معتبر تحصیلی و تجربه کاری خویش به طور فیزیکی به آدرس ذیل تسلیم نمایند:

دفتر مرکزی شورای طبی افغانستان کوچه اول شهرنو عقب شرکت مخابراتی «ام تی ان»


برای لست بست های اعلان شده اینجا کلیک کند.