از ثبت و راجستر بودن داکتران طب در شورای طبی افغانستان از طریق لینک ذیل اطمینان حاصل نمایید: