تاریخچه شورای طبی افغانستان

 

شورای طبی  افغانستان اولین بار توسط  فرمان ریس جمهور ا.ا  به  تاریخ۳۰/۴/۲۰۱۶ تاسیس شد . پس از آن  در سال ۲۰۱۸ شورای طبی افغانستان به  طور قانونی به عنوان یک نهادی دولتی مستقل تصویب شد. که  ضمیمه شماره ۱ قانون طبی  صادر شده و در جریده ملی افغانستان شماره ۱۳۱۳ مورخ (۸/۱۰/۲۰۱۸) شورای طبی  افغانستان را تأسیس کرده و مسوولیت و اختیارات آن را تعیین  نموده است.

و در ادامه پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی بر افغانستان در جلسۀ شماره (18) کابینۀ امارت اسلامی که به تاریخ(01/10/2022 )به ریاست محترم الحاج ملا محمد حسن آخند، برگزار گردیده بود شورای طبی افغانستان به عنوان اداره مستقل و دارای کود بودجۀ مشخص تصویب شد.

 

به اساس قانون شورای طبی  افغانستان فعالیت های که  اطمینان دهنده  از محیط مناسب برای امنیت و حقوق مریضان در نظر گرفته شده فعالیت می نماید . شورای طبی  افغانستان با هدف ستندرد سازی و بهبود کیفیت و تنظیم خدمات طبی  ارائه شده توسط داکتران طب ودندان  در سراسر کشور برای  بهبود و تقویت معیارها و آموزش طبی و همچنان  حمایت از حقوق تخصصی  داکتران طب و دندان یکی از  مهمترین زمینه هایی است که شورای طبی افغانستان بالای ان  فعالیت می کند.