د افغانستان طبي شورا د بورډ غونډه د افغانستان طبي شورا د رئیس ډاکټر ګل محمد «عثمان» په مشرۍ نن د طبي شورا په مرکزي دفتر کې ترسره شوه.

د افغانستان طبي شورا د بورډ غونډه د افغانستان طبي شورا د رئیس ډاکټر ګل محمد «عثمان» په مشرۍ نن د طبي شورا په مرکزي دفتر کې ترسره شوه.