راهنمای تعلیمات متداوم طبی


تمام دوکتوران طب و دندان که جواز فعالیت خود را از شورای طبی افغانستان اخذ کرده اند، باید هر سه سال جواز شان مشروط به تکمیل برنامه های تعلیمات متداوم طبی تجدید گردد. معلومات بیشتر در مورد تعلیمات متداوم طبی را میتوانید در لایحه مربوطه از مینوی بانک اطلاعاتی دریافت نمایید.