داوطلبی ها

 • دعوت به داوطلبی

  May 2, 10:02 AM
  دعوت به داوطلبی { تهیه و تدارک 30 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی لات اول،13 قلم کارتریج وتونر لات دوهم ،یک قلم سیت سیستم سولرلات سوم ضرورت شورای طبی افغانستان سال مالی 1400}

  شماره شناسائی:( AMC/PD/NCB/1400/G05)

 • دعوت به داوطلبی

  Nov 3, 11:49 AM

  دعوت به داوطلبی

  {تهیه خدمات25 MB انترنت }

  شماره شناسائی:(AMC/PD/NCB/99/NCS01)

 • ترمیم پایه کمپیوتر لپتاپترمیم 10 پایه کمپیوتر لپتاپ (73)

  Jan 1, 05:08 PM

  جمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستانجمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستانجمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستانجمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستانجمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستان

 • ترمیم 10 پایه کمپیوتر لپتاپ

  Jan 1, 05:08 PM

  جمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستانجمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستانجمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستانجمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستانجمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستان

 • رنگمالی دیوار های وزارت جمله امتحانی موقتی

  Jan 1, 05:08 PM

  جمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستانجمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستانجمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستانجمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستانجمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستان

 • هشت عدد کمپیوتر جمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستان

  Jan 1, 05:08 PM

  جمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستانجمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستانجمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستانجمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستانجمله امتحانی موقتی عنوانی وبسایت افغانستان