ورود دوکتور

هدایات ضروری:  
   اسناد مورد ضرورت برای تکمیل فورم   General Registration قرار ذیل است:
    اصل و یک کاپی تذکره تابعیت  تایید شده کشور.
    اصل و یک کاپی دیپلوم فراغت که از طریق پوهنتون طبی و وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد.
    اصل و یک کاپی دیپلوم دوره تخصص.
    اصل و یک کاپی سند ماستری یا دوکتورا تایید شده جمهوری اسلامی افغانستان در بخش صحت عامه.
    چهار قطعه  عکس رنگه.

  چک لست اسناد که باید تسلیم داده شود:
     ☐    کاپی تذکره
     ☐    کاپی دیپلوم فراغت
     ☐   کاپی دیپلوم دوره تخصص
     ☐کاپی سند ماستری یا دوکتورا در بخش صحت عامه ( تائید شده جمهوری اسلامی افغانستان)
     ☐عکس رنگه    

          تعهد نامه:
1.    زیر هر گونه تهدید، از دانش طبی خود علیه حقوق انسانی استفاده نخواهم کرد.
2.    من به نگهداری اسرار مریضان/مراجعین پابند خواهم بود.
3.    من با تمام قدرت ، ارزش های مسلک طبابت را حفظ خواهم کرد.
4.    من تمام معیارات اخلاق طبابت را در برخورد با مراجعین مراعات نموده و به قوانین نافذه صحی کشور پابند خواهم بود.
5.    متعهد به تکمیل نمودن کریدیت های که از طرف شورای طبی بخاطر ارتقاء ظرفیت مسلکی ام میباشد، هستم.
6.    من این تصامیم را به صورت آزادنه و با جدیت اتخاذ نموده ام.

        امضآ درخواست دهنده: ............................................                                                      تاریخ:        /        /      
      ______________________________________________________________________________________________
        این بخش مربوط اداره میباشد                                                                                                                         
         اسم و امضآ تسلیم گیرنده: ..............................................                                                 تاریخ:        /        /      

 برای راجستر نمودن و یا ورود به سیستم راجستریشن روین آین لینک کلیک کنید

Register/Login Here

معلومات درخواست کننده

فورم درخواست ثبت و راجستریشن دوکتوران طب و دندان

نمبر ثبت و راجستر*
تاریخ ثبت و راجستر*
اسم*
ولد *
جنس *
نمبر تذکره*
تاریخ تولد*
سن*
آدرس فعلی*
آدرس دایمی *
نمبر تیلفون *
ایمیل آدرس *
بالا کردن عکس

گزینه های نمبر ثبت و راجستر و تاریخ ثبت و راجستر را خالی بگذارید. *

م (شماره صکوک) ، ) ث (شماره ثبت ، ) ص (صفحه ، ) *

مدارک تحصیلی:

نوعیت سند تحصیلی :مسلکدرجه تحصیلی

رتب علمی اکمال تخصص وزارت صحت عامه

رتب علمی وزارت تحصیلات عالی


جزئیات دوره تحصیل

پوهنتون
سال فراغت (هجری شمی و میلادی)
تاریخ ختم*

*در صورتیکه در خارج از کشور تحصیل نموده باشید باید دیپلوم تان توسط وزارت تحصیلات عالی تأئید شده باشد.

جزئیات دوره ستاژ:

شفاخانه
مدت*
تاریخ ختم*

* خانه پری این قسمت اختیاری میباشد.

جزئیات دوره تخصص:

شفاخانه تخصصی
مدت *
تارخ ختم*
رشته تخصصی

*این بخش صرف توسط متخصصین خانه پری گردد.

جزئیات جواز فعلی:

شماره جواز*
تاریخ صدور
تاریخ مدار اعتبار

*این بخش صرف توسط دوکتورانیکه جواز فعالیت دارند، خانه پری گردد.

آدرس محل کار:

شفاخانه
کلینک

*این بخش توسط دوکتورانیکه در بخش کلینیک کار میکنند، خانه پری گردد.

جزئیات وظیفه فعلی

عنوان وظیفه
آدرس
شماره تماس*
ایمیل ادرس

*این بخش توسط دوکتورانیکه در بخش های کلینیکی، صحت عامه، مدیریتی دارند، خانه پری گردد