به تاسی از تطبیق پلان مطروحه شورای طبی افغانستان در راستای تطبیق

30 جوزا 1400

به تاسی از تطبیق پلان مطروحه شورای طبی افغانستان در راستای تطبیق برنامه ملی اخلاق طبابت که در ستراتیژی برنامه ملی اخلاق طبابت آمده است؛ به تعقیب تدویر این برنامه ها در حوزه غرب؛ جنوب غرب؛ شرق و مرکز کشور که همه برنامه ها از طرف سازمان صحی جهان – افغانستان تمویل گردیده است؛ اینبار کورس آموزشی برای تربیه ماستر ترینران اخلاق طبابت در حوزه شمال کشور دایر گردید که در آن تعداد معین از دوکتوران از ولایت های فاریاب؛ جوزجان؛ سرپل؛ بلخ؛ سمنگان؛ بغلان؛ کندز؛ تخار و بدخشان اشتراک ورزیده بودند.