جلسه کمیته اجرائی سمپوزیم ملی همآهنگی

4 جوزا 1400

 

جلسه کمیته اجرائی سمپوزیم ملی همآهنگی منابع و تقویت سیستم صحی از طریق بهبود عرضه خدمات صحی و تحصیلات عالی روز سه شنبه مورخ 04 جوزای 1400 با اشتراک تمامی نهاد های دخیل در سکتور صحت به ریاست رنحوروال دوکتور نسرین اوریاخیل رئیس عمومی شورای طبی افغانستان برگزار گردد. در این جلسه روی اهداف و شیوه کار کمیته ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه جلسه دیدگاه تمامی نهاد های ذیدخل در سکتور صحت توحید و جهت برگزاری هرچه بهتر این سمپوزیم در زون جنوب غرب پیشنهادات ارائه گردید.