ورکشاپ آموزشی یک

3 جوزا 1400

 

ورکشاپ  آموزشی یک روزه با هماهنگی رهبری شورای  طبی افغانستان و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری برای تمام  کارمندان شورای طبی افغانستان جهت  ارتقاءظرفیت  برگزار گردید.