اطلاعیه !

1 جوزا 1400

اطلاعیه   !  

قابل توجه فارغین طب معالجوی و طب دندان نهاد های تحصیلات عالی طبی دولتی و خصوصی!

امتحان دولتی شورای طبی افغانستان به تاریخ (۱۴۰۰/۳/۲۸ هــــ ش) اخذ میگردد.

 بدینوسیله به اطلاع عموم داوطلبان  دور اول امتحان دولتی سال( ۱۴۰۰ هـــ  ش )رسانیده میشود که هر چه زودتر فورمه های ثبت نام خویش را قبل از تاریخ (۱۴۰۰/۳/۱۵ هـــ ش) تکمیل و به شورای طبی افغانستان تسلیم نموده در غیر آن شامل امتحان نگردیده آنگاه حق شکایت را ندارند.

شورای طبی افغانستان