ورکشاپ دو روزه ارزیابی و تقویت شورای طبی افغانستان

18 حمل 1400

 

ورکشاپ دو روزه ارزیابی و تقویت شورای طبی افغانستان به همکاری دفتر MSH-AFIAT برگزار گردید. رنځوروال دوکتور نسرین اوریاخیل رئیس عمومی شورای طبی افغانستان با قدردانی از همکاری های دفتر MSH این ورکشاپ را نقطه قوتی در زمینه رشد سکتور صحت بخصوص شورای طبی افغانستان دانسته و ورکشاپ فوق الذکر را یک اقدام نیک جهت ارتقا و تقویت شورای طبی افغانستان دانست. این ورکشاپ که توسط خانم کرستینا الونسو مدیریت گردید تمام بخش های شورای طبی را ارزیابی و در زمینه, جهت بهبود فعالیت ها پیشنهادات را ارائه نمود. خانم کرستینا آلونسو ضمن ابزار رضایت از نتایج این ارزیابی کارمندان شورای طبی را با ظرفیت و تعهد بالا دانست