اطلاعیه

10 حمل 1400

اطلاعیه

 

از تمام  دوکتوران طب معالجوی و طب دندان غرض به دست آوردن کارت راجستریشن شورای طبی افغانستان،که خود را ثبت نام نموده اند فلهذا احترامانه تقاضا میگردد،

شورای طبی افغانستان، دیپارتمنت راجستریشن وصدورجواز به تعداد (۳۰۰۰) قطعه کارت داکتران که خود را  ثبت نام کرده بودند.کارت های ایشان چاپ شده وا آماده توزیع میباشد.

آنعده داکتران که کارت راجستریشن شورای طبی افغانستان خود را دریافت نکرده اند. لهذا میتوانند کارت خود را از شورای طبی افغانستان اخذ و تسلیم شوند.

وآنعده داکتران که در ولایت هستند میتوانند که طی یک مکتوب رسمی از طرف ریاست صحت عامه ولایت خود نماینده رسمی خود را به شورای طبی افغانستان معرفی نموده و هر نماینده کارت های ولایتی خویش را از شورای طبی تسلیم شده و  در توزیع کارت های ولایت خود به شورای طبی افغانستان همکاری نمایند.

نوت: برای معلومات هر چه بیشتر ورفع مشکلات خود میتوانند به دیپارتمنت راجستریشن وصدور جواز به ایمل آدرس های ذیل مراجعه کنید.

 

[email protected]       [email protected]

 

[email protected]       [email protected]

 

[email protected]       [email protected]

 

[email protected]      [email protected]

 

[email protected]