سیستم ثبت نام آنلاین

8 حمل 1400

جهت ایجاد سهولت بیشتر برای متقاضیان امتحان دولتی،  بعد ازاین متقاضیان به شکل آنلاین فورم ثبت نام را خانه پری نموده ، فورم را پرنت و بعد از طی مراحل آن به شورای طبی تسلیم می نمایند. در ضمن امتحان در مراکز تعیین شده (کابل، ننگرهار، هرات، کندهار، خوست و بلخ) اخذ میگردد. که متقاضیان در اسنای خانه پری فورم،  محل امتحان خود را انتخاب مینمایند.

قابل یاد آوریست که امسال تمام متقاضیان امتحان دولتی  برویت تذکرۀ الکترونیکی ثبت نام مینمایند.

 

نوت: تاریخ دقیق امتحانی که در ماه جوزا سال جاری اخذ میگردد با آغاز ثبت نام آنلاین به سمع متقاضیان رسانیده خواهد شد.