ریس شورای طبی افغانستان رنځوروال دکتور نسرین اوریاخیل در جلسه امروزی که در تالار کنفرانس شورای طبی افغانستان

20 حوت 1399

ریس شورای طبی افغانستان  رنځوروال دکتور نسرین اوریاخیل در جلسه امروزی که در تالار کنفرانس شورای طبی افغانستان

به مناسبت گرامی داشت از همبستگی روز زن برگزار شده بود فرمود، اینکه در جامعه ما حقوق خانم ها برایشان داده نه میشود و در رستای تعلیم و تربیه شان توجه صورت نمیگیرد.

از تمام خانواده های محترم بطور جدی خواهش میکنیم تا در رستای تعلیم و تربیه دختران خود سعی و کوشش نمایند تا برای جامعه داکتر،انجینر،حقوق دان تقدیم شوند و به وطن عزیز ما سبب خدمت گردند، اوریاخیل افزود که در هر مسلک ما به طبقه اناث ضرورت داریم و یگانه راه حل تکمیل این نیازمندی تعلیم طبقه اناث است.

محفل متذکره که در تالار کنفرانس شورای طبی افغانستان تجلیل شده بود، یکتعداد کارمندان طبقه اناث شورای طبی افغانستان که در جریان کار شان تقدیر شده بودند برایشان تقدیر نامه توزیع شد.

که در تقرر شورای طبی افغانستان ۹۰٪ جندر در نظر گرفته شده است.