روابط بین المللی

آمریت روابط بین المللی، پلان و پالیسی

 

مقدمه:

آمریت روابط بین الملل پلان و پالسی به هدف مدیریتنظارت و انسجام پروسه پلان گذاری استراتیژیک، پلان های انکشافی، طرح و انکشاف پالیسی ها و همچنان مدیریت، تامين ارتباط و ایجاد هم آهنگي امور مربوط به روابط بین الملی تشکیل گردیده و مسئول تمامی فعالیت های شورای طبی افغانستان در زمینه های فوق الذکر میباشد.

.....................................................................................................................................................................................................................................................


معرفی:

آمریت روابط بین الملل پلان و پالسی شورای طبی افغانستان مطابق قانون مدیریت طرح وترتیب پروتوکول ها و تفاهنمامه ها، اسناد هماهنگی مسلکی و تخنیکی، پلان های مشترک و پروژه های مشترک بين اداره و مؤسسات تمويل کننده، و دونر ها غرض تمويل بهترعرضه خدمات درمطابقت به قوانین ومقررات نافذه بوده در تأمین ارتباط و همآهنگی با دونرها وسایر دست اندرکاران عرضه خدمات صحی (داخلی و خارجی) بمنظورجلب همکاري ها مشترک فعالیت مینماید.

مرور و ارایه نظر مسلکی در مورد موضوعات تفاهم نامه ها و پروتوکول های میان اداره و سایر موسسات؛ تحلیل و ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و چالش ها بمنظور طرح و ترتیب پلان استراتژیک و پالیسی­های اداره بصورت دقیق و معیاری طرح پالیسی و طرزالعمل های مشخص بمنظور اتخاذ تصامیم معقول در راستای نیل به اهداف عمومی اداره بخشی دیگر از این فعالیت ها میباشد.

همچنان آمریت روابط بین المللل پلان و پالسی در حصول اطمینان از طرح وترتیب پلان انکشافی سالانه بر اساس معلومات، ارقام و شاخص های پلانی جمع آوری شده در سطح مرکز و ولایات غرض نیل به اهداف تعین شده مدیریت و نظارت از طرح و تطبیق خط مشی، پالیسیها، پروسیجر ها و پلان های استرتیژیک اداره, طرح و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت به پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعین شده و ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به مقام اداره از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه مسئولیت دارد.


تفاهمنامه ها :

در بخش ایجاد تفاهمنامه های و توامیت ها آمریت روابط بین الملل پلان و پالسی توانسته تا با همکاری های مشترک با دیگر دیپارتمنت های شورای طبی افغانستان با نهاد های ملی و بین المللی تفاهمنامه و توامیت های همکاری امضا نماید. 

gmcmophNexaSaranwaliRoyal College