دیپارتمنت رسیدگی به شکایات

دیپارتمنت رسیدگی به شکایات طبی و تخلفات طبی

شورای طبی افغانستان منحیث نهاد ملی و مسلکی طبی در کشور در راستای تأمین مصؤنیت مریضان و بهبود خدمات طبی در کشور فعالیت مینماید. بدین منظور واحد های مختلفه کاری را در چارچوب این نهاد ایجاد نموده است و یکی از این واحدها، دیپارتمنت رسیدگی به شکایات و تخلفات طبی میباشد. این دیپارتمنت با تکیه براصل مصؤنیت مریضان، مریض محوری و بهره گیری از شایستگی های کارکنان، به منظور طراحی و بکارگیری پروسۀ کارا و اثربخش و تلاش در جهت رفتار مسئولانه و بهبود مستمر ارائه خدمات و فرآیندهای کاری، اهداف زیر را سر لوحه فعالیت های خویش قرار داده است: 

·      تلاش مستمر در راستای تأمین مصؤنیت مریضان از طریق دریافت، ثبت، بررسی و رسیدگی مسلکی به شکایات طبی 

·      تأمین حقوق مریضان و تلاش در جهت کاهش خطرات ناشی از تداوی های طبی بواسطه دوکتوران طب و دندان با پیگیری و رسیدگی درست شکایات واصله طبی

·      حفظ حقوق طرفین دعوی با رسیدگی بیطرفانه و خبیرانه شکایات طبی

·      آگاهی دهی برای اطباء و مردم در مورد پروسه های رسیدگی به شکایات و تخلفات طبی

·      اتخاذ اقدامات مناسب تأدیبی در برابر دوکتوران طب که خلاف معیارات مسلکی و سلوکی طب عمل مینمایند.

·      شناسایی نیازها ، انتظارات شکایت کنندگان و ارائه اطلاعات لازم و شفاف به آنان در خصوص چگونگی مراحل ثبت، بررسی و اعلام نتیجه شکایات 

·      تلاش در جهت فراهم نمودن شرایط لازم به منظور دسترسی ساده ، آسان و بدون هزینه برای شکایت کنندگان در کلیه مراحل ثبت ، بررسی و اعلام نتیجه شکایات.

·      رسیدگی موثر به شکایات درکوتاه ترین زمان ممکن.

·       تعهد به ارائه پاسخ منطقی و مناسب به شکایات از طریق بررسی همه جانبه شکایات دریافتی و رعایت حفظ بی طرفی.

·      خودداری از هرگونه برخورد متعصبانه با شکایت کنندگان، به هدف حل مشکل و اصلاح پروسه ارائه خدمات

·      تلاش در جهت محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مربوط به فرد شاکی و موضوع شکایت در تمامی مراحل رسیدگی به شکایت.

·       تلاش در جهت بهبود مستمر در ارائه خدمات و جلب رضایت شکایت کنندگان از طریق ارزیابی وتحلیل مداوم شاخص های مرتبط با پروسه.

شکایات طبی چگونه مدیریت میشود؟

شکایات طبی را می توان در سه سطح مدیریت کرد:

1- شورای طبی محل مناسب برای شکایاتی است اگر شما نگران هستید یک داکتر طب و یا دندان به گونه­ای رفتار می کند که می تواند به شما و دیگر مریضان یا اعضای جامعه خطر ایجاد کند.

2- تسهیلات صحی باید دارای سیستم مدیریت شکایات صحی باشند و  در مورد خدمات و مکانیزم پاسخگویی به مردم جوابده باشند و این قدم نخست رسیدگی به شکایات طبی را تشکیل میدهد.

3- هنگامی که شکایات خارج از صلاحیت شورای طبی باشد، مراجع عدلی و قضایی شکایات و نگرانی ها را مدیریت خواهد کرد.

 

شورای طبی چه شکایاتی را رسیدگی و بررسی مینماید؟

 

در زیر برخی از نمونه هایی از شکایات یا نگرانی هایی است که شورای طبی به آنها رسیدگی مینماید:

• اشتباهات جدی یا تکراری در انجام پروسیجرها، در تشخیص و یا در تجویز ادویه برای مریضان

• عدم معاینه مریض بطور درست ویا عدم پاسخ به نیازمندیهای معقول مریضان

• نگرانی­های جدی در مورد نحوه­ی تجویز ادویه از سوی طبیب

• نگرانی های جدی در مورد مهارت ها، دانش یا قضاوت حرفه ای طبیب

• اعمال خشونت آمیز، تجاوز جنسی و یا اعمال زشت دیگر 

• اعمال تقلب­کارانه

• معاینه نادرست مریض

• اعمال و خطاهای مسلکی

• هرگونه رفتار و اعمال که خلاف معیارات مسلکی و سلوکی طب باشد

• نگرانی و شکایت در مورد صحت و سلامتی داکتر طب که ممکن خطر را متوجه مردم و مریضان بسازد مانند اعتیاد و استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکولی.