اعتباردهی

تبدیل شدن جهان به شکل یک دهکده و بین المللی شدن طبابت مسئله حفاظت از پرکتس نیروی کار طبی را مطرح میسازد. روند تضمین کیفیت و اعتباردهی مؤسسات تحصیلات عالی طبی به سطح جهانی در حال افزایش است. در سطح جهانی، کشورها از اعتباردهی و استندردها به عنوان میکانیزم های قانونی و تنظیمیه جهت اطمینان از کیفیت تحصیلات عالی طبی و بالنوبه عرضه خدمات صحی استفاده میکنند.

استندردهای جهانی در تحصیلات عالی طبی به دلیل روند جهانی شدن طبابت مورد نیاز است، و همچنان برای کمک به حل مشکلات و چالش های ملی ناشی از تغییر در عرضه خدمات صحی که از محافظه کاری نهاد ها گرفته تا مدیریت و رهبری ناکافی را شامل میگردد.

چنانچه طب به عنوان گذرنامه زندگی بهتر در کشور شناخته میشود و از سوی دیگر بدست آمدن عواید بلند از نهادهای تحصیلات عالی طبی شده سبب شده است تا مؤسسات جدید تحصیلات عالی طبی افزایش یابند. که این رشد سریع مؤسسات تحصیلات عالی طبی مسؤلیت بیشتری را برای بهبود تحصیلات عالی طبی بالای شانه های نهادهای مسؤل میگذارد. اکثریت مؤسسات مأموریت روشن، منابع کافی، امکانات برای آموزش عملی کلینیکی و دستیابی به تحقیقات طبی را ندارند، که این به نوبه خود ضرورت به تضمین کیفیت، استندردسازی و اعتباردهی این مؤسسات توسط نهاد سوم را بوجود آورده است.

اعتباردهی یکی از روش های تضمین کیفیت است که مستلزم تنظیم استندردها و ایجاد پروسه های قوی و قابل اطمینان برای ارزیابی آنهاست. اعتباردهی مزایای مختلف دارد به عنوان مثال: تضمین کیفیت برای کمیسار ها و هیئت مدیره مؤسسات، اعتماد و انتخاب برای محصلان ، مسیربهبود کیفیت تحصیلات عالی طبی که تعقیب گردد و بالاخره دستیابی به مصؤنیت مریض وداکترمیباشد. شورای طبی افغانستان منحیث نهاد مستقل به اساس  قانون شورای طبی وظیفه دارد تا اعتباردهی مؤسسات تحصیلات عالی طبی دولتی و خصوصی را از طریق پروسه های قابل اطمینان انجام دهد.