استانداردها و طب

دیپارتمنت تحصیلات عالی طبی 

 

تبدیل شدن جهان به شکل یک دهکده و بین المللی شدن طبابت مسئله حفاظت از پرکتس نیروی کار طبی را مطرح میسازد. روند تضمین کیفیت و معیاری شدن مؤسسات تحصیلات عالی طبی به سطح جهانی در حال افزایش است. در سطح جهانی، کشورها از اعتباردهی و استندردها به عنوان میکانیزم های قانونی و تنظیمیه جهت اطمینان از کیفیت تحصیلات عالی طبی و بالنوبه عرضه خدمات صحی استفاده میکنند.

هدف عمده تحصیلات عالی طبی بهبود وضعیت صحت جامعه است. شورای طبی افغانستان منحیث یک نهاد ملی  مستقل و تنظمیه  نهاد های تحصیلی طبی و خدمات صحی، مسولیت تدوین و انکشاف حد اقل معیارات تحصیلات عالی طبی را به شمول برنامه تخصص ، ترویج روش های تحصیلی جدید، انکشاف و ترویج ابزار تدریسی جدید وخلاقیت در نظام مدیریتی تحصیلی را دارد. 

ستندرد ها به عنوان پایه های اساسی  برای ارزیابی داخلی و ارتقای کیفیت  موسسات تحصیلات عالی طبی  و همچنان منحیث یک ابزار ضروری برای ارزیابی خارجی موسسات تحصیلات عالی طبی استفاده میشود . تطابق  ستندرد های قبول شده  بین المللی موسسات تحصیلات عالی طبی بر اساس شرایط موجود در کشور، اساس ارزیابی های نهاد های تحصیلی طبی را در سطح کشور فراهم مینمایند. بر علاوه بر این ، همه کشور های جهان در تمام عرصه ها در حالت بین المللی شدن است که نیروی بشری طبی نیز جز آن میباشد و ستندرد های موسسات تحصیلات عالی طبی منحیث  اساس تضمین کیفیت دوکتوران طب محسوب میگردد. 

پرکتس های مطلوب وقبول شده جهانی، گنجانیدن اصول شناخته شده و پذیرفته شده و شرایط مناسب مسلکی برای آموزش های طبی، نتیجه تطبیق ستندرد ها در نهاد های تحصیلی کشورمیباشد که در نهایت کیفیت مراقبت های صحی بهبود یافته ،رضایت واعتماد جامعه حاصل میگردد.