راجستریشن

معرفی مختصر دیپارتمنت راجستریشن و صدور جواز


۱. راجستر نمودن و صدور جـواز فعالیت برای دوکتوران طب و دندان اعم از دوکتوران داخلی و خارجی که در افغانستان کار مسلکی و کلینیکی می نمایند.؛

۲.راجستر نمودن دوکتوران از طریق انلاین بوده، منبعد بدون مراجعه به دفتر مرکزی شورای طبی، با مراجعه به لینک  ذیل راجستر نمایند

  https://dmis.amc.gov.af